fredag 27 mars 2015

Folkbladet Västerbotten vann mot åklagaren - beslagen av dator och mobil hävs

Folkbladet Västerbotten och källskyddet vann mot åklagaren då hovrätten prövade beslagen av den mördade lokalredaktören Elin Falks dator och mobil. Domen föll under fredagen. Åklagaren och polisen måste nu återlämna utrustningen till Folkbladet. Domen visar att lagstiftningen rörande källskyddet trots allt fungerar även rörande digital information.
Tingsrätten beslutade om beslagen förra fredagen varpå Folkbladet och dess chefredaktör Anna Lith och advokaten Esa Kymäläinen från Danowskys & Partners Advokatbyrå överklagade domen som därmed prövades av Hovrätten för Övre Norrland.
Hovrätten fastslår att beslagsförbudet motiverat av källskyddet inte generellt kan gälla alla databärare och konstaterar nu att grundförutsättningarna för beslagen av Folkbladets utrustning är uppfyllda. Det finns således situationer där datorn och mobilen kunde ha beslagtagits.  
Därefter utgör dock domskälen ett enda långt ”men” som utmynnar i att beslagen denna gång inte är motiverade; domstolen prioriterar risken för röjda källor före åklagarens behov av materialet. Avsnitten med domstolens motivering rörande denna avvägning är intressant att ta del av:

”De grundläggande förutsättningarna för beslag av föremålen är därför uppfyllda.

Av 27 kap. 1 § tredje stycket rättegångsbalken framgår emellertid att beslag endast ska
beslutas om skälen för beslaget uppväger det intrång eller men i övrigt som åtgärden
innebär för den misstänkte eller något annat motstående intresse. Även om det finns
grundförutsättningar för beslag ska det alltså göras en bedömning om det är
proportionerligt att besluta om beslag.

De ändamålsskäl som ligger bakom regeln om beslagsförbud bör få genomslag vid
bedömningen om det är proportionerligt att ta en elektronisk databärare i beslag. I det
här fallet avser beslagsförbudet att skydda den konstitutionella rätten för en
uppgiftslämnare att till media anonymt lämna uppgifter. Vid proportionalitetsbedömningen
måste risken för att en anonym uppgiftslämnares identitet röjs anses vara
ett intresse som väger mycket tungt.

Åklagaren har inte anfört annat än att han avser att genomföra en allmän
genomsökning av de i beslag tagna föremålen. Han har angett att representanter från
Folkbladet kommer att erbjudas att närvara vid genomgång av datorn och om
dokument anträffas som omfattas av källskyddet kommer dessa omgående att släckas
ned. Detta förfaringssätt är i enlighet med de rekommendationer som finns inom
åklagarmyndigheten (se Beslag – En handbok, Utvecklingscentrum Malmö,
uppdaterad november 2013, sid. 12-14 och tillsynsärendet ÅM-A 2006/1152).

Även om det inom åklagarväsendet rekommenderade förfaringssättet används finns det
vid en allmän genomsökning av databärare som kan antas innehålla källskyddad
information alltid en påtaglig risk för att undersökande personal kan uppfatta namn och
andra personuppgifter som omfattas av källskyddet. Även om sådan information inte
kan användas under förundersökningen och det normalt kan förutsättas att
informationen inte sprids vidare, kan identiteten på en uppgiftslämnare trots
grundlagsskyddet härigenom bli känd för annan än uppgiftsmottagaren. Detta talar
därför starkt emot att datorn och mobiltelefon bör tas i beslag.

Å andra sidan gäller förundersökningen i det här fallet mycket allvarlig brottslighet
och intresset att beivra den väger i sig tungt. Här är fråga om en allmän genomsökning
av dator och telefon för att söka eventuell information av intresse för
brottsutredningen. Åklagaren har inte anfört något om på vilket sätt den beslagstagna
egendomen med dess innehåll behövs för att leda mordutredningen framåt."

Hovrätten gör sammantaget bedömningen att de skäl åklagaren anfört för att beslagta
datorn och mobiltelefonen inte kan anses uppväga det starka intresset av att undvika att
grundlagsskyddade källor röjs. Beslagen bör därför hävas."

Det är ännu oklart om åklagaren vill att Högsta domstolen prövar saken. Hovrättens dom ska i så fall överklagas senast den 24 april.
Korrigerad och kompletterad med länkar 150328 kl 00.40

Länkar: 
Beslag av journalists dator var inte förenligt med källskyddsreglerna - nyhetsbrev, danowsky.se 150331
Intervju med chefredaktör Anna Lith då dator och mobil återlämnas - nyhetsinslag, svt.se 150330
Elin Falks dator och mobil tillbaka på Folkbladet - nyhetsartikel folkbladet.nu, 150330
Mördade Elin Falks dator ska återlämnas - nyhetsartikel, expressen.se 150327
Tidning får tillbaka mördad journalists dator - nyhetsartikel, svt.se 150327
Beslag av journalistdator hävs - nyhetsartikel från TT, aftonbladet.se 150327
Hovrätten häver beslagen - nyhetsartikel, Folkbladet.nu 150327

    

Inga kommentarer: